Algemene Voorwaarden

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. DEFINITIES
  2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
  3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Bebetos.nl georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
  4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Bebetos.nl gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
  5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
  6.  Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
  7. Dag: kalenderdag.

     2.TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbod van Bebetos.nl in haar webwinkel en op alle tussen de consument en Bebetos.nl aangegane overeenkomsten op afstand. Door te bestellen in de webwinkel, accepteert de consument de Algemene Voorwaarden.
2.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, wanneer nadrukkelijk aangegeven, aanvullende  voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten.

 1. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

3.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van Bebetos.nl langs elektronische weg heeft aanvaard.
3.2 Indien consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Bebetos.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3.3 Bebetos.nl treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web-omgeving. Indien de consument elektronisch betaalt, zal Bebetos.nl daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
3.4 Bebetos.nl kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of consument  aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Bebetos.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren.
3.5 Het staat Bebetos.nl vrij om een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. Deze keuze ligt geheel bij Bebetos.nl. en zij hoeft dit niet te motiveren. Indien Bebetos.nl een bestelling of aanvraag weigert, deelt Bebetos.nl dit onmiddellijk mee aan de consument.

 1. HET AANBOD

4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit  nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten  en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het  aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Bebetos.nl gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of  diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Bebetos.nl niet.
4.3 De website bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

• de prijs inclusief belastingen;
• de eventuele kosten van aflevering;
• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
• de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs.

 1. DE PRIJS/ VERZENDKOSTEN 

5.1 De prijzen op het moment van bestelling van een product zijn van toepassing. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.
5.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
5.3 De prijzen die in de webshop worden genoemd zijn exclusief verzendkosten. Voor de hoogte van de verzend- en rembourskosten maakt het niet uit of de consument één of meerdere producten bestelt.

 1. BETALING

6.1 Bij bestellingen via de webwinkel kan op de volgende manieren worden betaald:

• iDEAL (SSOW)
• Paypal;
• Overboeking, betalingen moeten binnen 8 dagen over worden gemaakt op rekeningnummer NL18 KNAB 0256 7556 71, ten name van “Bebetos.nl inzake Bebetos.nl” te Amsterdam o.v.v. je ordernummer;
Bebetos.nl. kan de betalingsmogelijkheden uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen dan in ieder geval kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

6.2 In het geval dat met Bebetos.nl een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de consument in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder dan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
6.3 In het geval dat voor een betaalwijze met een credit card wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Bebetos.nl is geen partij in de relatie tussen de consument en de kaartuitgever.
6.4 Ten laste van de consument komen alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, hieronder mede begrepen incassokosten, die Bebetos.nl als gevolg van niet-nakoming door de consument van diens (betalings-)verplichtingen zal maken.
6.5 In geval van niet-tijdige betaling is Bebetos.nl bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de consument zijn betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van kosten als bedoeld in artikel 6.4 daaronder begrepen.

 1. LEVERING

7.1 Bebetos.nl verzendt, zelf dan wel via een derde, de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst. Indien een product op voorraad is, bedraagt de gemiddelde verzendtijd 1 – 4 werkdagen vanaf de besteldatum.Voor gepersonaliseerd artikel zijn de levertijd per artikel verschillend. 7.2 Als een levering niet of niet binnen de gemiddelde verzendtijd kan plaatsvinden, bijvoorbeeld in geval dat de producten niet op voorraad zijn, wordt de consument daarover zo spoedig mogelijk bericht. De aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. 
7.3 Bebetos.nl. is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.
7.4 Onthoud dat er speciale voorwaarden gelden voor gepersonaliseerde producten. Omdat deze speciaal voor u op maat zijn gemaakt, kunt u deze producten onder deze vrijwillige retourgarantie niet retourneren, behalve in het geval van productiefouten. Heeft u speciale karakters in uw naam met extra puntjes of streepjes? Wilt u een voorbeeld zien hoe deze eruit komen te zien? Bij twijfel kunt u contact met ons opnemen of om een voorbeeld vragen. Het toevoegen van tekst aan producten kan enige tijd in beslag nemen. Dit betekent dat de verzending van uw volledige bestelling van Standaard Producten en Gepersonaliseerde Producten 5 tot 7 dagen in beslag kan nemen. Tevens willen we benadrukken dat Gepersonaliseerde Producten apart van andere producten worden geleverd die u hebt besteld.

7.5 De kleuren van onze producten op bebetos .nl kunnen afwijken van de daadwerkelijke productkleur. Dit heeft te maken met hoe de kleuren op je computer zijn ingesteld, maar ook het type beeldscherm heeft invloed op hoe je kleuren ziet. Daarnaast zijn effecten in doeken als glans/metallic moeilijk over te brengen op een productfoto. 

 1. RETOURNEREN EN HERROEPINGSRECHT

8.1 De consument is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.
8.2 Ten aanzien van producten die zijn gekocht in de webshop geldt dat retourneren van de producten aan de webshop zonder opgaaf van redenen is toegestaan. Dit binnen 14 dagen na aflevering van het product in kwestie, zijnde de bedenktijd en 14 dagen, mits de producten niet zijn gedragen of anderszins zijn gebruikt. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen en krijgt dan zijn geld terug.
8.3 Indien de consument van zijn herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid, gebruik heeft  gemaakt, dan draagt bebetos.nl zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door de consument betaalde, enkel de kosten voor retour van je huis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. 
8.4 Ruilen is niet mogelijk bij gepersonaliseerde producten die speciaal voor u op maat zijn gemaakt, u kunt deze producten niet retourneren. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief. Behalve in het geval van productiefouten, dan dient er binnen 30 dagen na ontvangst hier contact over opgenomen te worden. (Na 30 dagen kunnen we helaas niks meer voor je betekenen, bekijk altijd je bestelling bij ontvangst)Mocht deze gepersonaliseerd  producten retour komen vanwege onvolledig/verkeerd adres dan zal deze na 40 dagen vernietig worden als de klant geen gehoor op geeft en er zal geen terugbetaling plaats vinden.

 1. EIGENDOMSVOORBEHOUD

9.1 De artikelen blijven eigendom van Bebetos.nl tot het volledige factuurbedrag door de consument is voldaan.
9.2 De consument mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten,   verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

       10 GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Bebetos.nl staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande  wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
10.2 Bebetos.nl is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei directe of indirecte schadevergoeding aan de consument of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Bebetos.nl.
10.3 Indien Bebetos.nl, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.
10.4 Ondanks de constante zorg en aandacht die Bebetos.nl aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
10.5 De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Bebetos.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.
10.6 De consument is gehouden Bebetos.nl te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Bebetos.nl. mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de consument dienen te komen.

         11 OVERMACHT

11.1 In geval van overmacht is Bebetos.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de consument na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enige moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

      12 PRIVACY

12.1 Door te bestellen geeft de consument gelijkertijd toestemming aan Bebetos.nl  zonodig de persoonsgegevens van de consument te gebruiken. Bebetos.nl. gebruikt de gegevens van consument uitsluitend voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening. De door de consument verstrekte persoonsgegevens worden zonder de  toestemming van consument niet aan een derde partij verstrekt voor commerciële doeleinden.
12.2 De gegevens van de consument worden slechts bewaard voor zover dat noodzakelijk is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens door Bebetos.nl worden verkregen en verwerkt. Naast het uitvoeren van de overeenkomst wordt hieronder verstaan het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met de consument.
12.3 Bebetos.nl zal de gegevens van de consument uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid. De internetsite bevat een Privacy Statement.

           13 PERSOONSGEGEVENS/LEEFTIJDSGRENS

13.1 Bebetos.nl accepteert geen bestellingen van personen onder de 18 jaar.

 

          14 TOEPASSELIJK RECHT

14.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Bebetos.nl is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

14.2 GESCHILLEN

De consument kan voor vragen en/of klachten bellen naar Bebetos.nl. Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:00 -18:00 uur. Het e-mailadres van de klantenservice is info@bebetos.nl. Klachten worden doorgaans binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.

14.3 BEDRIJFSINFORMATIE

Bebetos.nl. is gevestigd te (hoofdvestiging) Amsterdam, Marianellastraat 37 1069NL en is geregistreerd in het handelsregister onder het nummer: KvK 50980297 . BTW: NL001728767B67

 

14.4 Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

  15   Privacy-verklaring

Ook Bebetos biedt verschillende persoonlijke diensten. Voor die diensten hebben we soms informatie van jou als website gebruiker nodig. De onderstaande regels hebben we voor onszelf opgesteld om je een waarborg te bieden dat wij zorgvuldig met die informatie zullen omgaan. Je kunt ons te allen tijden aan deze regels houden, zie op tevens op de privacy verklaring pagina voor meer info

  16  – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.